Get Adobe Flash player

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

บริการ

        

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

 

สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดโครงการเปิดวาร์ปหลักสูตรมุ่งสู่เป้าหมาย กิจกรรมย่อยที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรีดา ณ พัทลุง จาก Trang Channel TV เป็นวิทยากรอบรมในการจัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรสำหรับการออกแนะแนวและกลุ่มเป้าหมายที่มายังคณะ ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์ พล.1207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

วันที่สองของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Marine Science Camp ครั้งที่ 3 ตอน Save The Sea น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ป่าชายเลน ขุมทรัพย์ชายฝั่ง, การฝึกปฏิบัติการ “การจำแนกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน”, กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง, ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง และ รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ  อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

 

วันนี้ (16 มกราคม 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นำโดย ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง ผศ.อำนาจ สร้อยทอง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านนาหละ อ.สิเกา จ.ตรัง ร่วมปล่อยปูแสม จำนวน 300,000 ตัว ณ บริเวณสะพานบ้านนาหละ ในโครงการ ปูแสมคืนถิ่น-การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นนํ้าในชุมชน เพื่อเพิ่มประชากรปูแสมในแหล่งอาศัยในชุมชน ลดปัญหาการขาดแคลนปูแสม ที่ ปัจจุบันต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการช่วยทํานุบํารุง สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประชุมอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องกับการฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาภายในสาขา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

 

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ฝึกปฏิบัติดำน้ำระดับมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ โกยสิน Managing Director จาก BSAC PHUKET เป็นวิทยากรฝึกภาคปฏิบัติ ณ เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

         

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับรางวัลประเภทรางวัล ประเภทหน่วยงานต้นแบบของนักบริการวิชาการรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 ในงานวันครู ครั้งที่ 8 “คุณค่าของครู The Values of Teachers” ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าศึกษาดูงาน ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

เว็บไซต์ คณะฯ : http://fishtech.rmutsv.ac.th

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.จิณณ์ดี ทัฟฟรีย์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังเกตการสอนวิชาแพลงก์ตอนวิทยา ดูกิจกรรม Peer Observation ภายใต้โครงการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course – University Pedagogy) เป็นกิจกรรมสำหรับจำแนกรูปแบบที่หลากหลายและปัจจัยของการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นการสังเกตและการสะท้อนโดยเพื่อร่วมงาน โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นผู้สอน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ม

Pages