Get Adobe Flash player

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

Languages

บริการ

        

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (ป.โท)  ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล อาจารย์คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  #Fanpage