Get Adobe Flash player

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

Languages

บริการ

        

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล อาจารย์คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต เป็นกรรมการ และ อาจารย์นุชนาฎ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   #Fanpage