Get Adobe Flash player

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

Languages

บริการ

        

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

 

วันนี้ (16 มกราคม 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นำโดย ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง ผศ.อำนาจ สร้อยทอง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านนาหละ อ.สิเกา จ.ตรัง ร่วมปล่อยปูแสม จำนวน 300,000 ตัว ณ บริเวณสะพานบ้านนาหละ ในโครงการ ปูแสมคืนถิ่น-การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นนํ้าในชุมชน เพื่อเพิ่มประชากรปูแสมในแหล่งอาศัยในชุมชน ลดปัญหาการขาดแคลนปูแสม ที่ ปัจจุบันต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการช่วยทํานุบํารุง สิ่งแวดล้อมอีกด้วย