Get Adobe Flash player

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

Languages

บริการ

        

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ชมรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการการปลูกป่าชายเลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูแหล่งป่าชายเลนป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง รวมทั้งเป็นที่อยู่และที่หลบภัยของสัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ป่าชายเลน บ้านโต๊ะบัน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง   #คณะวิทย์-ประมง   #Fanpage