Get Adobe Flash player

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

Languages

บริการ

        

Facebook Fanpage

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  อนงค์พรยศกุล  อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา เป็นกรรมการ และอาจารย์สุมนา ปาธะรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  #แกลเลอรี่ทั้งหมด